Ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu

Wielu lekarzy pyta o ubezpieczenie od utraty dochodu, ile kosztuje, jakie są ograniczenia, jak duże można uzyskać odszkodowania i jakie są opinie.

W poniższym tekście odpowiadamy na te pytania.

Wypełnij poniższy formularz aby umówić bezpłatną rozmowę z agentem. Pomożemy Ci zabezpieczyć Twój dochód w przyszłości.

Wypełnij poniższy formularz, a ja, członek mojego zespołu lub nasz partner pomoże Ci krok po kroku w znalezieniu korzystnego ubezpieczenia.
Pozdrawiam serdecznie Marcin Kowalik

W tym tekście dajemy odpowiedzi na pytania i poruszamy tematy:

 • ubezpieczenie dla lekarzy
 • ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy
 • ile kosztuje ubezpieczenie dla lekarzy
 • ile można uzyskać odszkodowania w przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lekarza
 • ile można uzyskać odszkodowania na wypadek inwalidztwa lekarza
 • ile można uzyskać odszkodowania na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW przez lekarza

Jesteś lekarzem lub lekarzem dentystą i chcesz ubezpieczyć się od utraty dochodu w związku z całkowitą, okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku?

Opinie, wyniki porównań i rankingów

Chcesz poznać opinię profesjonalistów ubezpieczeniowych o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu? Wypełnij formularz – a poznasz opinię, wyniki porównania i rankingów.

Podobnie ważnym tematem jest ubezpieczenie dla lekarzy na kontrakcie. Wiele osób też pyta o dobrowolne ubezpieczenie lekarzy a koszty uzyskania dochodu.

To ubezpieczenie jest dla Ciebie. Wypełnij formularz – pomożemy Ci zabezpieczyć swoją przyszłość

Jeżeli szukasz opinii na forach o ubezpieczeniach dla lekarzy od utraty dochodu to wejdź tutaj: ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu – opinie na forum.

Dla kogo

 • lekarze i lekarze dentyści 

Zakres ochrony ubezpieczenia dla lekarzy

 • świadczenie na wypadek utraty dochodu w związku z całkowitą okresową lub trwałą niezdolnością do pracy na skutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku 
 • świadczenie na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku 
 • świadczenie na wypadek inwalidztwa 
 • świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW 
 • katalog klauzul dodatkowych (np. świadczenie szpitalne, trwałe uszczerbki, dostosowanie do życia w niepełnosprawności, zasiłek pogrzebowy) 

Limity w ubezpieczeniu dla lekarzy

 • Do 10 milionów złotych 
 • Suma ubezpieczenia powinna być adekwatna do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych przez Ubezpieczonego osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie, w ciągu 12 miesięcy bezpośrednio przed zawarciem ubezpieczenia. 

Zalety ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu

 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity. 
 • Brak ankiety medycznej ani badań przed zawarciem umowy. Należy pamiętać, że wyłączone są jednak choroby i następstwa wypadków, które były leczone lub konsultowane z lekarzem przed zawarciem umowy ubezpieczenia, przy czym istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową wcześniej istniejącego stanu zdrowia za zgodą Ubezpieczyciela. Bezwzględnie wyłączone są natomiast stany związane z postępującym zwyrodnieniem kręgosłupa, stawów czy kości oraz choroby psychiczne i nerwowe, choroby weneryczne i związane z wirusem HIV. Wyłączenie chorób związanych z wirusem HIV nie dotyczy rozszerzenia świadczeń na wypadek zakażenia HIV w związku z wykonywaniem zawodu. 
 • Kompleksowy wybór zakresów umożliwiający dobranie polisy adekwatnej do potrzeb każdego klienta.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu?

Stosownie do wybranego wariantu umowy przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku polegające na utracie kończyny lub organu, albo całkowitej utracie ich funkcji,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej trwałej niezdolności do pracy,
 • utrata dochodu wskutek całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • zakażenie wirusem HIV lub WZW w związku z wykonywaniem zawodu.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę.

Co należy do obowiązków ubezpieczonego lekarza?

Ubezpieczony jest obowiązany między innymi do:
 weryfikacji prawdziwości oświadczeń na wniosku o ubezpieczenie i jego

podpisanie,

 •   opłacenia składki w terminie i w sposób wskazany w polisie,
 •   wskazania we wniosku zgodnie z prawdą wykonywanego zawodu oraz określenia klasy ryzyka zawodowego zgodnie z warunkami ubezpieczenia,
 •   w przypadku zgłoszenia roszczenia umożliwienia weryfikacji jego zasadności, w tym wyrażenia zgody na uzyskanie przez ubezpieczyciela lub jego przedstawicieli dostępu do dokumentacji medycznej.

Jak i kiedy należy opłacać składki w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 Składkę należy opłacić w terminie i na rachunek bankowy wskazany
w otrzymanym dokumencie polisy lub noty pokrycia (jeżeli została przekazana zanim wystawiono polisę). W tytule przelewu należy wpisać numer polisy.

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa w ubezpieczeniu dla lekarzy od utraty dochodu?

 Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z pierwszym dniem okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie pod warunkiem terminowego opłacenia składki (lub jej pierwszej raty).

 Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w ubezpieczeniu dla lekarzy:

 • z dniem końca okresu ubezpieczenia wskazanego w polisie,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczającego,
 • z chwilą wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez ubezpieczyciela w razie niedostarczenia ubezpieczycielowi podpisanego wniosku o ubezpieczenie,
 • z dniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.

Jak rozwiązać umowę w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 •   Ubezpieczający ma prawo do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym oraz do zwrotu składki za niewykorzystaną część okresu ubezpieczenia. Oświadczenie
  o wypowiedzeniu umowy należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć za potwierdzeniem odbioru na adres: Leadenhall Polska S.A., ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa
 •   Konsument, który zawarł umowę ubezpieczenia na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w art. 39 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia konsument zobowiązany jest do poniesienia kosztu składki za okres, w którym zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie dla lekarzy od utraty dochodu?

 • wypłat ponad limit kwotowy (suma ubezpieczenia) – określony w polisie w odniesieniu do każdej z kategorii świadczeń,
 • odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia
 • w okresie wyczekiwania, czyli okresie rozpoczynającym się z chwilą wystąpienia całkowitej okresowej niezdolności do pracy, w którym nie są ̨ należne świadczenia z tego tytułu,
 • świadczeń po upływie okresu odszkodowawczego, czyli maksymalnego okresu wypłaty świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • świadczeń z tytułu całkowitej okresowej niezdolności do pracy podjęcie pracy w zawodzie określonym w polisie lub gdy stan ubezpieczonego przestanie spełniać definicję całkowitej okresowej niezdolności do pracy,
 • w odniesieniu do całkowitej trwałej niezdolności do pracy warunkiem wypłaty świadczenia jest pisemne zobowiązaniem ubezpieczonego do zwrotu ubezpieczycielowi wypłaconego świadczenia w razie podjęcia pracy w zawodzie po otrzymaniu świadczenia,
 • jeżeli nie zostały wskazane we wniosku i potwierdzone w polisie, wyłączenie ochrony dotyczy także ryzyk aktywnego życia takich jak: eksploracja jaskiń, wspinaczka wysokogórska poza szlakami turystycznymi, kolarstwo grawitacyjne, kajakarstwo górskie lub rafting, ryzykowne nurkowanie, żeglarstwo morskie i oceaniczne w charakterze członka załogi, jazda lub skoki konne przez przeszkody, ryzykowne narciarstwo (np. poza trasami), łowiectwo z użyciem broni palnej, jazda na quadzie, podróż̇ lotnicza w charakterze innym niż pasażer komercyjnych linii lotniczych.

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej w ubezpieczeniu dla lekarzy?

 • roszczenia z tytułu chorób lub uszkodzeń ciała ubezpieczonego, albo ich następstw, które przed zawarciem umowy ubezpieczenia były przedmiotem konsultacji lekarskiej lub leczenia pod nadzorem lekarza, za wyjątkiem stanów uzgodnionych z ubezpieczycielem i jednoznacznie potwierdzonych w umowie ubezpieczenia,
 • roszczenia związane z ciążą lub porodem oraz wszelkie powikłania z tym związane,
 • roszczenia z tytułu chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa lub stawów, zapalenie stawów lub jakiegokolwiek innego procesu zwyrodnieniowy dotyczącego kręgosłupa, stawów, kości, mięśni, ścięgien lub wiązadeł, śmierć naturalna ubezpieczonego,
 • samobójstwo, jego usiłowanie, celowe samookaleczenie lub stan niepoczytalności ubezpieczonego,
 • celowe narażenia się ubezpieczonego na szczególnie wysokie ryzyko utraty życia (za wyjątkiem usiłowania ratowania ludzkiego życia), przestępstwa umyślnie popełnione przez ubezpieczonego lub usiłowanie ich popełnienia,
 • pozostawanie przez ubezpieczonego pod wpływem alkoholu w stężeniu wyższym niż 0,5 promila lub pod wpływem narkotyków, środków odurzających albo innych substancji farmakologicznych o podobnym działaniu,
 • w przypadku całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, jeżeli jedyną przyczyną niezdolności do pracy jest neuroza, psychoneuroza, psychopatia lub psychoza, stany lękowe, stres, przemęczenie, choroby umysłowe lub rozstrój emocjonalny jakiegokolwiek typu.

Wśród firm które oferują ubezpieczenia dla lekarzy od utracenia dochodu można znaleźć:

Inter Polska

Ubezpieczenie dla lekarza i lekarza dentysty

Ubezpieczenie dla pielęgniarki i położnej

Ubezpieczenie dla fizjoterapeuty

Ubezpieczenie dla ratownika medycznego

Ubezpieczenie dla studenta medycyny

PZU

PZU – ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Obejmuje również COVID-19

Lloyds

Lloyds – ubezpieczenie od utraty dochodu dla lekarzy

Leadenhall

Aviva

Obejmuje również COVID-19

Pomagamy lekarzom w zabezpieczeniu utraty dochodu w miastach:

Katowice

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Katowicach, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Katowicach.

Warszawa

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Warszawie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Warszawie.

Poznań

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Poznaniu, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Poznaniu.

Kraków

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Krakowie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Krakowie.

Wrocław

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń we Wrocławiu, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy we Wrocławiu.

Szczecin

Jeżeli szukasz kontaktu do agenta ubezpieczeniowego który pomoże Ci w tym rodzaju ubezpieczeń w Szczecinie, to kliknij tutaj: Ubezpieczenia od utraty dochodu dla lekarzy w Szczecinie.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o ubezpieczeniach dla lekarzy

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie na swojej stronie internetowej opublikowała linki do ofert towarzystw: PZU, Lloyds, Aviva.

Łódź

Review Ubezpieczenia dla lekarzy od utraty dochodu.

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *