Ubezpieczenia » Ubezpieczenia OC zawodowe » Ubezpieczenie OC zawodowe Nauczyciela kontraktowego

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie OC zawodowe Nauczyciela kontraktowego

Ubezpieczenie OC zawodowe Nauczyciela kontraktowego – w poniższym tekście pomagamy zrozumieć to ubezpieczenie, na bazie moich doświadczeń, rozmów z klientami i agentami ubezpieczeniowymi Leadenhall.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w ubezpieczenia OC zawodowego dla nauczyciela kontraktowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Dotychczas trudno było pozyskać ochronę z tytułu zawodowego świadczenia usług dla OC zawodowe Nauczyciela kontraktowego.

OC zawodowe Nauczyciela kontraktowego

Do tej pory z oferty OC zawodowego korzystały przede wszystkim osoby, na których ciąży ustawowy
obowiązek ubezpieczenia m.in. lekarze, notariusze, architekci i księgowi. W konsekwencji na rynku istniała dotychczas ogromna luka ubezpieczeniowa.

 • Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób – nauczycieli kontraktowych, które wykonują pracę w ramach dowolnej formy tj. umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczą usługi na podstawie kontraktów i umów B2B (własna działalność):
 • Z polisy mogą korzystać przedstawiciele wielu profesji, przypisanych do 14 obszarów działalności m.in. szeroko rozumianych usług marketingowych i PR, TLS, działalności wydawniczej, doradztwa biznesowego, HR i szkoleń oraz bezpieczeństwa i kontroli jakości.
 • Oferta obejmuje ponad 250 specjalizacji, na których nie ciąży ustawowy obowiązek ubezpieczenia.
OC zawodowe Dyrektora kadrowego

Podcast na temat ubezpieczenia OC zawodowego Nauczyciela kontraktowego

Video na temat ubezpieczenia OC zawodowego nauczyciela kontaktowego

Ubezpieczenie OC zawodowe nauczyciel kontraktowy

Przykłady ryzyk zawodowych związanych z pracą nauczyciela kontraktowego

Praca nauczyciela kontraktowego może wiązać się z różnymi ryzykami zawodowymi, które mogą być podobne do ryzyk związanymi z pracą nauczyciela na pełen etat, ale także obejmować pewne dodatkowe czynniki związane z charakterem kontraktu. Oto niektóre z potencjalnych ryzyk zawodowych:

 1. Brak stabilności zatrudnienia: Nauczyciele kontraktowi często pracują na podstawie czasowo ograniczonych kontraktów, co oznacza brak stabilności zatrudnienia po zakończeniu okresu kontraktu. To może prowadzić do niepewności finansowej i konieczności poszukiwania nowych zatrudnień.
 2. Brak świadczeń pracowniczych: Nauczyciele kontraktowi mogą nie otrzymywać pełnych świadczeń pracowniczych, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od wypadków przy pracy czy emerytury pracownicze, co może zwiększać ich koszty życia i ograniczać zabezpieczenie socjalne.
 3. Nadmierny obciążenia pracą: Niektórzy nauczyciele kontraktowi mogą być bardziej narażeni na nadmierny obciążenia pracą, zwłaszcza jeśli pracują na kilku kontraktach jednocześnie, aby utrzymać się finansowo.
 4. Brak wsparcia i rozwoju zawodowego: Nauczyciele kontraktowi mogą mieć ograniczony dostęp do szkoleń i rozwoju zawodowego oferowanych przez szkołę lub placówkę edukacyjną, co może wpłynąć na jakość ich pracy.
 5. Niezgodność z oczekiwaniami pracodawcy: Ryzyko niezgodności z oczekiwaniami pracodawcy lub klienta, co może prowadzić do konfliktów i niezadowolenia ze strony pracodawcy.
 6. Brak gwarancji stałego zatrudnienia: Praca nauczyciela kontraktowego może nie zapewniać gwarancji stałego zatrudnienia w danej placówce edukacyjnej, co może prowadzić do częstych zmian miejsc pracy.
 7. Presja na wyniki i oceny: Nauczyciele kontraktowi mogą być bardziej poddani presji na uzyskiwanie dobrych wyników w krótkim okresie czasu, zwłaszcza jeśli ich wynagrodzenie lub kontrakty zależą od osiągniętych rezultatów.
 8. Brak dostępu do zasobów edukacyjnych: Nauczyciele kontraktowi mogą mieć ograniczony dostęp do zasobów edukacyjnych, takich jak materiały dydaktyczne czy technologia, co może utrudniać efektywne nauczanie.

Warto podkreślić, że ryzyka te mogą różnić się w zależności od konkretnego miejsca pracy i rodzaju kontraktu. Dla wielu nauczycieli kontraktowych praca ta może być satysfakcjonującym doświadczeniem, ale ważne jest, aby byli świadomi tych potencjalnych ryzyk i starali się zarządzać nimi najlepiej, jak to możliwe, na przykład poprzez oszczędzanie na przyszłość i planowanie kariery zawodowej.

Zakres ubezpieczenia OC zawodowego dla nauczyciela kontraktowego

Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu zawodowego świadczenia usług
Sekcja II – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz koszty
incydentów informatycznych związanych z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania

Jedna polisa dla ubezpieczonego i jego pracowników

Ochrona obejmuje roszczenia wynikające z uchybień popełnionych lub rzekomo popełnionych przez bezpieczonego lub inną osobę, za którą ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny w trakcie świadczenia usług.

Uniklany zakres ochrony w ramach Sekcji I bez zwyżki składki m.in.:
• pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i administracyjnych
• naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
• naruszenie praw własności intelektualnej
• roszczenia o oszczerstwo, pomówienie lub zniesławienie

Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach cywilnych
Zapewnienie finansowania ochrony prawnej przed roszczeniami (koszty prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych itd.) niezbędnych w celu obrony
ubezpieczonego.
Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
Pokrywa wypłatę odszkodowania z tytułu naruszenia prywatności lub ujawnienia informacji wynikających z nieumyślnych działań ubezpieczonego np. przekazanie poufnych informacji o klientach lub tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno – skarbowych i administracyjnych
Zapewnienie finansowania ochrony prawnej (koszty prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych itd.) zarówno w przypadku sporu z ZUS i urzędem skarbowym, jak i inną instytucją nadzorczą.
Naruszenie praw własności intelektualnej
Dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony w wyniku rażącego niedbalstwa lub nieświadomie, korzysta z chronionych znaków towarowych, patentów, wzorów czy praw autorskich innych firm lub osób, przez co narusza ich prawa.

Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie

Dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony w wyniku tworzonych i publikowanych treści lub wyrażanych opinii niesłusznie pomawia lub zniesławia inną osobę lub firmę.
Utrata dokumentów
Pokrywa koszty odtworzenia lub wymiany dokumentów (również cyfrowych), które w wyniku błędu ubezpieczonego uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie np. dokumenty kontrahentów, takie jak umowy, faktury, certyfikaty itp.

Pokrycie rażącego niedbalstwa
Gwarantuje pokrycie kosztów obrony i odszkodowań na skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego wynikającego z rażącego niedbalstwa.

Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Dotyczy sytuacji, gdzie ubezpieczony jako np. współwykonawca przetargu lub współprowadzący wspólnie projekt z inną firmą, w wyniku błędów i uchybień doprowadzi do szkody kontrahenta wynikającej z nienależytego wykonania usługi.

Suma ubezpieczenia i udziały własne

Sekcja I – od 150 tys. do 2 mln złotych na jedno i wszystkie
zdarzenia
• Podlimity dla rozszerzeń Sekcji I – 50% sumy gwarancyjnej
• Udziały własne od 500 zł (zależnie do przychodów ubezpieczonego)
• Sekcja II – 200 tys. złotych na jedno i wszystkie zdarzenia
• Udział własny 2.000 zł

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Brak odpowiedzialności za roszczenia:


• wynikające ze zdarzeń, które nastąpiły przed rozpoczęciem lub po
zakończeniu okresu ubezpieczenia,
• wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce przed datą retroaktywną
(jest to zawsze data pierwszej polisy w Leadenhall),
• związane z udzielaniem porad finansowych lub inwestycyjnych,
• związane z udzielaniem przez ubezpieczonego doradztwa w zakresie
gwarancji, poręczeń lub ubezpieczeń,
• wniesione przeciwko ubezpieczonemu przez podmiot powiązany,
dominujący lub zależny
związane z jakimkolwiek oszustwem, nieuczciwością ̨lub
przestępczym działaniem lub zaniechaniem,
• związane z zarządem komisarycznym, niewypłacalnością,
upadłością lub bankructwem ubezpieczonego, a także
odpowiedzialnością członków władz lub zarządzaniem innym
podmiotem,
• pokryte inną umową ubezpieczenia zawartą przez ubezpieczonego,
• z tytułu odpowiedzialności przyjętej przez ubezpieczonego w
zakresie przekraczającym ustawowy zakres,
• z tytułu szkód Cyber, z wyjątkiem zakresu Sekcji II polisy,

Ile to kosztuje

Ile kosztuje ubezpieczenie OC zawodowe dla Nauczyciela kontraktowego?
Ubezpieczenie OC zawodowe dla Nauczyciela kontraktowego może kosztować już od 475 zł rocznie.

Ile kosztuje OC zawodowe dziennikarza prasowego
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w ubezpieczenia OC zawodowego dla nauczyciela kontraktowego

Zawody które pokrywa ubezpieczenie zawodowe OC

Arbiter
*nie dotyczy świadczenia usług w zawodzie adwokata, radcy prawnego, notariusza i sędziego
Rozjemca
Mediator
Biegły sądowy
Grafolog
Ekspert ds. pisma
Tłumacz symultaniczny
Meteorolog
Synoptyk
Specjalista poradnictwa dla rodzin
Prowadzący poradnię rodzinną
Doradca ds. rodzinnych
Konsultant Feng Shui
Trener personalny
*dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi w branży fitness
Coach personalny
*dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi w branży fitness
Instruktor ds. fitness
*dotyczy wyłącznie osób świadczących usługi w branży fitness
Trener rozwoju osobistego
Konsultant ds. rozwoju osobistego
Life Coach
Instruktor jogi
Trener jogi
Nauczyciel jogi
Pisarz (autor książki)
Literat
Prozaik
Autor
Dramaturg
Powieściopisarz
Eseista
Biograf
Twórca literatury
Autor periodyków
Autor artykułów
Dziennikarz prasowy
Autor instrukcji obsługi
Autor katalogów technicznych
Copywriter
Autor tekstów reklamowych
Edytor tekstów
Specjalista ds. komputerowej obróbki tekstu (DTP)
Ilustrator
Grafik *nie dotyczy grafików komputerowych
Karykaturzysta
Rysownik
Fotograf
Fotoreporter
Artysta plastyk
Artysta malarz
Artysta fotografik
Artysta rzeźbiarz
Twórca filmowy
Artysta sztuk wizualnych
* dotyczy m.in. operatorów kamer, montażystów, reżyserów
Artysta ceramik
Wydawca
*dotyczy wyłącznie osób pracujących przy wydawaniu i sprzedaży książek, czasopism i muzyki
Dziennikarz radiowy
Technik radiowy
Komentator radiowy
Reporter radiowy
Korespondent radiowy
Radiowiec
Zarządzajacy stacją radiową
Aktor dubbingowy
Lektor
Kartograf
Mapoznawca
Kartoznawca
Grafik designer
Agent literacki
Product Designer
Pracownik call center
Konsultant telefoniczny
Pracownik infolinii
Technik szkód komunikacyjnych
Kosztorysant techniczny szkód komunikacyjnych
Rzeczoznawca techniki samochodowej
Specjalista ds. wyceny szkód komunikacyjnych
Technik szkodowy
Likwidator szkód
*dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Specjalista ds likwidacji szkód
* dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Specjalista ds obsługi szkód
*dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Likwidator szkód ubezpieczeniowych
*dotyczy wyłącznie osób działających w imieniu / na zlecenie Ubezpieczyciela
Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Konsultant ds. ergonomii
Specjalista ds. bezpieczeństwa pożarowego
Audytor ds. procedur i polityki bezpieczeństwa
Audytor ds. procedur i polityki bezpieczeństwa oraz higieny pracy
Wykładowca BHP
Wykładowca bezpieczeństwa i higieny pracy
Konsultant ds. higieny
Prywatny detektyw
Specjalista ds. zapewnienia jakości
Specjalista ds. QA
Specjalista ds. quality assurance
Specjalista ds. zarządzania ryzykiem
Konsultant ds. bezpieczeństwa
Konsultant ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik jakości produktów
Technik jakości usług
Konsultant ds. organizacji ruchu
*nie dotyczy osób świadczących doradztwo w zakresie inżynierii lądowej i strukturalnej
Agent reklamowy
Konsultant ds. reklamy
Specjalista ds. marketingu
Dyrektor kampanii multimedialnych
Zarządzający biblioteką zdjęć
Zarządzający Photo Stock
Artysta muzyk
Filharmonik
Akompaniator
Instrumentalista
Kompozytor
Piosenkarz
Dyrygent
DJ
Projektant grafiki
Projektant komunikacji wizualnej
Archeolog
Specjalista ds. archeologii
Archiwista
Konsultant ds. zakupów dzieł sztuki
Konsultant ds. sztuki
Konsultant sztuki
Konsultant artystyczny
Dyrektor artystyczny
Dyrektor kreatywny
Historyk sztuki
Licytator
Aukcjoner
Konsultant ds. marki
Opiekun marki
Specjalista ds. wizerunku marki
Specjalista ds. akcji charytatywnych
Zarządzający organizacjami charytatywnymi
Konsultant ds. działalności charytatywnej
Specjalista ds. organizacji konferencji
Organizator konferencji
Organizator wydarzeń kulturalnych
Animator kultury
Specjalista ds. organizacji konferencji i eventów
Organizator wystaw
Kurator wystawy
Kurator sztuki
Kustosz
Stylista mody
Projektant mody
Konsultant ds. sponsoringu
Wedding planner
Specjalista ds. organizacji wesel
Architekt krajobrazu
Projektant ogrodów botanicznych
Projektant terenów zielonych
Technik architektury krajobrazu
Specjalista ds. pielęgnacji roślin – ogrodnik
Urbanista
Specjalista ds. planowania przestrzennego miast i osiedli
Planista miejski
Planista przestrzenny
Kreślarz
Kreślarz CAD
Konstruktor CAD
Technik architekt
Projektant wnętrz
Dekorator wnętrz
Projektant kuchni
Specjalista ds. projektu wnętrz kuchennych
Projektant ogrodów
Specjalista ds. projektowania ogrodów
Konsultant ds. oświetlenia
Konsultant ds. hałasu i wibracji
Arborysta
Specjalista z zakresu arborystyki
Rzeczoznawca zużycia energii w gospodarstwie domowym
Audytor energetyczny
Specjalista ds. wydawania świedectw charakterystyki energetycznej
Konsultant ds. ekologii
Doradca ds. ekologii
Ekolog
Specjalista ds. ochrony przyrody
Specjalista ds. ochrony środowiska
Doradca ds. oszczędzania energii
Naukowiec w dziedzinie ochrony środowiska
Konsultant ds. dzikiej przyrody
Zoolog
Doradca ds. odnawialnych źródeł energii
Specjalista ds. energetyki słonecznej
Specjalista ds. energetyki solarnej
Konsultant ds. kreowania wizerunku
Specjalista ds. budowania wizerunku
Konsultant ds. badań rynku
Specjalista ds. badania rynku
Konsultant ds. public relations
Specjalista ds. komunikacji z rynkiem
Specjalista ds. PR
Specjalista ds. zarządzania łańcuchem dostaw
Zarządzający łańcuchem dostaw
Specjalista ds. zakupów i dostaw
Inspektor Cargo
Dyspozytor
Specjalista ds. usług dyspozytorskich
Konsultant ds. importu
Konsultant ds. eksportu
Konsultant ds. importu i eksportu
Specjalista ds. inwentaryzacji
Specjalista ds. kontroli stanów magazynowych
Konsultant ds. dostaw mediów *dotyczy dostaw wody, ciepła, energii
Specjalista ds. wyżywienia
Specjalista ds. zaopatrzenia gastronomicznego
Intendent
Enolog
Winoznawca
Sommelier
Konsultant branży spożywczej
Konsultant ds. higieny żywności
Konsultant ds. technologii żywności i procesów produkcyjnych
Inspektor kontroli żywności
Doradca zawodowy
Konultant ds. kariery
Coach ds. rozwoju zawodowego
Trener ds. rozwoju zawodowego
Trener korporacyjny
Trener biznesowy
Trener wewnętrzny
Doradca ds. wykształcenia
Specjalista ds. rozwoju edukacyjnego
Doradca akademicki
Konsultant ds. relacji pracowniczych
Geograf
Geolog
Historyk
Korepetytor
Konsultant ds. zasobów ludzkich
Specjalista ds. HR
Bibliotekarz
Konsultant ds. pozyskania zasobów ludzkich *dotyczy osób wykonujących pracę / świadczące wewnętrzne usługi rekrutacyjne (potrzeby własne pracodawcy)
Specjalista ds. rekrutacji *dotyczy osób wykonujących pracę / świadczące wewnętrzne usługi rekrutacyjne (potrzeby własne pracodawcy)
Pedagog
Nauczyciel stażysta
Nauczyciel kontraktowy
Nauczyciel kształcenia zawodowego
Nauczyciel szkoły podstawowej i spraw wychowania małego dziecka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Nauczyciel wychowania fizycznego
Specjalista nauczania i wychowania
Dyrektor kadrowy
Dyrektor HR
Specjalista ds. kadr
Specjalista ds. psychometrii
Konsultant ds. relokacji pracowników
Konsultant ds. szkoleń
Specjalista ds. organizacji szkoleń
Specjalista ds. pracowniczych programów benefitowych
Specjalista ds. benefitów pracowniczych
Specjalista ds. pośrednictwa pracy
*dotyczy osób świadczących usługi rekrutacyjne / pośrednictwa pracy dla kandydatów poszukujących zatrudnienia
Lektor języka obcego
Socjolog
Specjalista ds. imigracji
Doradca ds. zarządzania
Konsultant biznesowy
Specjalista ds. zgodności z przepisami prawnymi
Compliance Officer
Doradca ds. prawnych lub gospodarczych
*nie dotyczy świadczenia usług w zawodzie adwokata, radcy prawnego, notariusza i sędziego
Konsultant ds. celnych
Specjalista ds. celnych
Agent celny
Ekonomista
Doradca biznesowy
Konsultant ds. zamówień publicznych
Specjalista ds. zarządzania projektem
Project manager
Kierownik badań naukowych

Zobacz też:

Review Ubezpieczenie OC zawodowe Nauczyciela kontraktowego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.