Ubezpieczenia » Ubezpieczenia OC zawodowe » Ubezpieczenie OC zawodowe dziennikarza radiowego

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie OC zawodowe dziennikarza radiowego

Ubezpieczenie OC zawodowe dziennikarza radiowego. Znajdziesz tutaj skarbnicę wiedzy na ten temat, zgromadzonej na bazie moich doświadczeń, rozmów z agentem Leadenhall, oraz rozmów z klientami którymi już pomogliśmy.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w ubezpieczenia OC zawodowego dla dziennikarza radiowego

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej

Dotychczas trudno było pozyskać ochronę z tytułu zawodowego świadczenia usług dla dziennikarza radiowego.

OC zawodowe dziennikarza radiowego

Do tej pory z oferty OC zawodowego korzystały przede wszystkim osoby, na których ciąży ustawowy
obowiązek ubezpieczenia m.in. lekarze, notariusze, architekci i księgowi. W konsekwencji na rynku istniała dotychczas ogromna luka ubezpieczeniowa.

  • Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich osób – dziennikarzy radiowego, które wykonują pracę w ramach dowolnej formy tj. umowy o pracę, o dzieło, zlecenia lub świadczą usługi na podstawie kontraktów i umów B2B (własna działalność):
  • Z polisy mogą korzystać przedstawiciele wielu profesji, przypisanych do 14 obszarów działalności m.in. szeroko rozumianych usług marketingowych i PR, TLS, działalności wydawniczej, doradztwa biznesowego, HR i szkoleń oraz bezpieczeństwa i kontroli jakości.
  • Oferta obejmuje ponad 250 specjalizacji, na których nie ciąży ustawowyobowiązek ubezpieczenia.
OC zawodowe dziennikarza prasowego

Przykłady ryzyk zawodowych związanych z pracą dziennikarza radiowego

  • Tworzenie / publikowanie treści z naruszeniem praw autorskich lub ochrony źródła danych
  • Korzystanie z zewnętrznego oprogramowania z naruszeniem praw autorskich
  • Wykorzystywanie danych (w tym przetwarzanie) skutkujące wyciekiem danych osobowych lub kradzieżą tożsamości

Zakres ubezpieczenia OC zawodowego dla dziennikarza radiowego

Sekcja I – obejmuje odpowiedzialność cywilną z tytułu zawodowego świadczenia usług
Sekcja II – pokrywa koszty postępowań i kar administracyjnych z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz koszty
incydentów informatycznych związanych z wyciekiem poufnych danych lub działaniem złośliwego oprogramowania

Jedna polisa dla ubezpieczonego i jego pracowników

Ochrona obejmuje roszczenia wynikające z uchybień popełnionych lub rzekomo popełnionych przez bezpieczonego lub inną osobę, za którą ubezpieczony jest prawnie odpowiedzialny w trakcie świadczenia usług.

Uniklany zakres ochrony w ramach Sekcji I bez zwyżki składki m.in.:
• pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karnoskarbowych i administracyjnych
• naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
• naruszenie praw własności intelektualnej
• roszczenia o oszczerstwo, pomówienie lub zniesławienie

Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach cywilnych
Zapewnienie finansowania ochrony prawnej przed roszczeniami (koszty prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych itd.) niezbędnych w celu obrony
ubezpieczonego.
Naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
Pokrywa wypłatę odszkodowania z tytułu naruszenia prywatności lub ujawnienia informacji wynikających z nieumyślnych działań ubezpieczonego np. przekazanie poufnych informacji o klientach lub tych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Pokrycie kosztów obrony w postępowaniach karnych, karno – skarbowych i administracyjnych
Zapewnienie finansowania ochrony prawnej (koszty prawników, doradców podatkowych, rzeczników patentowych, biegłych sądowych itd.) zarówno w przypadku sporu z ZUS i urzędem skarbowym, jak i inną instytucją nadzorczą.
Naruszenie praw własności intelektualnej
Dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony w wyniku rażącego niedbalstwa lub nieświadomie, korzysta z chronionych znaków towarowych, patentów, wzorów czy praw autorskich innych firm lub osób, przez co narusza ich prawa.

Oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie

Dotyczy sytuacji, w której ubezpieczony w wyniku tworzonych i publikowanych treści lub wyrażanych opinii niesłusznie pomawia lub zniesławia inną osobę lub firmę.
Utrata dokumentów
Pokrywa koszty odtworzenia lub wymiany dokumentów (również cyfrowych), które w wyniku błędu ubezpieczonego uległy uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie np. dokumenty kontrahentów, takie jak umowy, faktury, certyfikaty itp.

Pokrycie rażącego niedbalstwa
Gwarantuje pokrycie kosztów obrony i odszkodowań na skutek działania lub zaniechania ubezpieczonego wynikającego z rażącego niedbalstwa.

Odpowiedzialność w ramach wspólnego przedsięwzięcia

Dotyczy sytuacji, gdzie ubezpieczony jako np. współwykonawca przetargu lub współprowadzący wspólnie projekt z inną firmą, w wyniku błędów i uchybień doprowadzi do szkody kontrahenta wynikającej z nienależytego wykonania usługi.

Suma ubezpieczenia i udziały własne

Sekcja I – od 150 tys. do 2 mln złotych na jedno i wszystkie
zdarzenia
• Podlimity dla rozszerzeń Sekcji I – 50% sumy gwarancyjnej
• Udziały własne od 500 zł (zależnie do przychodów ubezpieczonego)
• Sekcja II – 200 tys. złotych na jedno i wszystkie zdarzenia
• Udział własny 2.000 zł

Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

Brak odpowiedzialności za roszczenia:


• wynikające ze zdarzeń, które nastąpiły przed rozpoczęciem lub po
zakończeniu okresu ubezpieczenia,
• wynikające ze zdarzeń, które miały miejsce przed datą retroaktywną
(jest to zawsze data pierwszej polisy w Leadenhall),
• związane z udzielaniem porad finansowych lub inwestycyjnych,
• związane z udzielaniem przez ubezpieczonego doradztwa w zakresie
gwarancji, poręczeń lub ubezpieczeń,
• wniesione przeciwko ubezpieczonemu przez podmiot powiązany,
dominujący lub zależny
związane z jakimkolwiek oszustwem, nieuczciwością ̨lub
przestępczym działaniem lub zaniechaniem,
• związane z zarządem komisarycznym, niewypłacalnością,
upadłością lub bankructwem ubezpieczonego, a także
odpowiedzialnością członków władz lub zarządzaniem innym
podmiotem,
• pokryte inną umową ubezpieczenia zawartą przez ubezpieczonego,
• z tytułu odpowiedzialności przyjętej przez ubezpieczonego w
zakresie przekraczającym ustawowy zakres,
• z tytułu szkód Cyber, z wyjątkiem zakresu Sekcji II polisy,

Ile to kosztuje

Ile kosztuje ubezpieczenie OC zawodowe dla dziennikarza radiowego

Ile kosztuje OC zawodowe dziennikarza prasowego
Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w ubezpieczenia OC zawodowego dla dziennikarza radiowego

Zobacz też:

Review Ubezpieczenie OC zawodowe dziennikarza radiowego.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.