Ubezpieczenia » blog ubezpieczeniowy » Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o ubezpieczeniu Aviva dla lekarzy “Aviva Medykom”

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o ubezpieczeniu Aviva dla lekarzy “Aviva Medykom”

Aviva dla lekarzy “Aviva Medykom”

W dokumencie PDF pod tym linkiem, możemy znaleźć komentarz Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie do ubezpieczenia Aviva dla lekarzy.

Aviva Medykom

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie

Uwagi do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, które regulują zakres ochrony w ramach Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Aviva Medykom”.

Przewidziana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Regulaminie Grupowego Ubezpieczenia na Życie „Aviva Medykom” ochrona ma nastąpić poprzez zawarcie umowy ubezpieczenia przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. –jako Ubezpieczyciela oraz Aviva Sp. z o.o. –jako Ubezpieczającego, na podstawie której składkę zobowiązany jest uiszczać ubezpieczający.

Wedle ww. warunków należy zwrócić uwagę na poniższe postanowienia:

1)uczestnikiem (ubezpieczonym) może być m.in. lekarz, który w dniu rejestracji deklaracji przystąpienia nie ukończył 61 lat–zatem przewidziano ograniczenie wiekowe personelu medycznego, który może przystąpić do ubezpieczenia;

2)wart. 8 ust. 5 pkt a) OWU przewidziano możliwość zmiany warunków umowy ubezpieczeniowej, która może mieć wpływ na wartość przysługujących świadczeń uczestnika, bez jego wiedzy i zgody. Zapisy nie przewidują przesłanek pozwalających na dokonanie zmian warunków ubezpieczenia, wobec czego uczestnik (lekarz) nie ma pewnego stanu prawnego, co do warunków ubezpieczenia jakie będą obowiązywać po dniu przystąpienia. Zapis ten wskazuje, iż może mieć miejsce obniżenie świadczenia, w przypadku zmiany okoliczności, np. zbyt wielu zgonów wśród ubezpieczonych;

3)art. 11 OWU przewiduje możliwość rozwiązania umowy między spółkami AVIVA w dowolnym momencie, bez wskazania co dzieje się z uprawnieniami uczestników, co oznacza, iż ubezpieczenie przestaje obowiązywać;

4)pkt 4 Postanowień końcowych Regulaminu Akcji daje możliwość zmiany warunków ubezpieczenia(zmian Regulaminu i Zasad Akcji), bez wiedzy i zgody uczestnika (lekarza), co jednak nie może naruszać praw nabytych -tj. jedynie sytuacji gdy do zgonu lekarza doszło przed zmianą warunków i uposażony zachowuje prawo do wypłaty należności. Zatem jednostronna zmiana dotyczyć może wszystkich wskazanych warunków ubezpieczenia w OWU, Regulaminie. Wobec tego istnieje możliwość wykorzystania tego zapisu do zmiany warunków ubezpieczenia poprzez określenie obowiązku zapłaty składki przez uczestnika (lekarza).
Aviva dla lekarzy "Aviva Medykom"

Więcej informacji:

ubezpieczeniach od utraty przychodu dla lekarzy.

ubezpieczenie na życie dla lekarza

Review Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie o ubezpieczeniu Aviva dla lekarzy “Aviva Medykom”.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.