Ubezpieczenia » Ubezpieczenia dla lekarzy » Ubezpieczenia HIV WZW

Marcin Kowalik

Masz pytanie o ubezpieczenia? Zapytaj eksperta.

Ubezpieczenie HIV WZW

Ubezpieczenie hiv wzw – to jedno z ubezpieczeń o które często pytają medycy, pracownicy ochrony zdrowia, lekarze.

To obok ubezpieczeń na życie dla lekarzy, ubezpieczeń od utraty dochodu dla lekarzy, oraz obowiązkowych OC dla lekarzy i dobrowolnych OC dla lekarzy jedno z najczęściej wybieranych rodzajów ubezpieczeń dla lekarzy.

Wypełnij formularz kontaktowy aby otrzymać pomoc agenta ubezpieczeniowego w wyborze ubezpieczenia dla medyków

Przykładowym ubezpieczeniem HIV WZW jest ubezpieczenia od Interpolska. Nazwa produktu: Ubezpieczenie Ochrona HIV/WZW

Co jest przedmiotem ubezpieczenia HIV WZW?

 • Ubezpieczenie można zawrzeć w wariantach A lub B, które różnią się zakresem i wysokością świadczeń.
 • W wariantach A Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przysługują świadczenia z tytułu: przeprowadzenia konsultacji lekarskich i badań na obecność wirusów HIV lub WZW po ekspozycji, zastosowania kuracji antyretrowirusowej po ekspozycji, zakażenia wirusem HIV pomimo przejścia kuracji antyretrowirusowej lub zakażenia wirusem WZW po ekspozycji (jeżeli zostało wskazane w dokumencie ubezpieczenia).
 • W wariancie B, dodatkowo, poza zakresem z wariantu A, Ubezpieczonemu lub Uprawnionemu przysługują świadczenia z tytułu następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym Ubezpieczony uległ w okresie ubezpieczenia również w skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
 • Wysokość sumy ubezpieczenia, będącej podstawą ustalenia wysokości świadczenia, określa dokument ubezpieczenia.
 • Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska w stosunku do jednego Ubezpieczonego, z tytułu jednego zdarzenia.
 • Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia może być świadczenie z tytułu fizycznej napaści na Ubezpieczonego w trakcie wykonywania zawodu medycznego lub wykonywania czynności pomocniczych.

Gdzie obowiązuje ubezpieczenie HIV WZW?


Ubezpieczenie ryzyka Zakażenia HIV lub WZW – terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ubezpieczenie ryzyka Następstw nieszczęśliwych wypadków – terytorium całego świata

Ubezpieczenie HIV WZW

Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w dniu wskazanym w Polisie jako początek okresu ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż w dniu następnym po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia
i opłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że został wyznaczony inny termin zapłaty.

Ochrona ubezpieczeniowa kończy się z dniem:

 • doręczenia Ubezpieczającemu oświadczenia INTER Polska o wypowiedzeniu umowy, jeżeli INTER Polska ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki lub jej pierwszej raty, a składka lub jej pierwsza rata nie została zapłacona w terminie,
 • odstąpienia od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczającego,
 • wystąpienia z ubezpieczenia przez Ubezpieczonego w przypadku zawarcia umowy na cudzy rachunek,
 • upływu terminu 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania do zapłaty kolejnej raty składki, wysłanego przez INTER Polska po upływie terminu jej płatności z zagrożeniem, że brak zapłaty w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania spowoduje ustanie odpowiedzialności INTER Polska,
 • wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron w przypadku ujawnienia okoliczności, która pociąga za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa zajścia wypadku,
 • wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez INTER Polska w przypadkach wskazanych w przepisach prawa oraz z ważnych powodów wskazanych w OWU,
 • śmierci Ubezpieczonego,
 • upływu ostatniego dnia okresu ubezpieczenia.

Review Ubezpieczenie HIV WZW.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Marcin Kowalik

Moją misją jest przybliżenie złożonych często produktów ubezpieczeniowych każdemu z nas. Bardzo zależy mi na tym, aby o ubezpieczeniach mówić w prosty i zrozumiały sposób. Od ponad 10 lat łączę branżę ubezpieczeniową z klientami, a klientów, z doświadczonymi ekspertami ubezpieczeniowymi. Jestem autorem książki "Jak sprzedawać ubezpieczenia. 100 historii agentów ubezpieczeniowych". Jestem organizatorem konferencji Szczyt Ubezpieczeniowy. W przeszłości wykładałem na uczelniach wyższych. Moje felietony możesz znaleźć na przykład w Gazecie Ubezpieczeniowej. Ten serwis internetowy współtworzę wraz z doświadczonymi agentami ubezpieczeniowymi.