Czy warto kupować ubezpieczenie NNW? [Rozwiązane] – Ubezpieczenia po ludzku

Czy warto kupować ubezpieczenie NNW? [Rozwiązane]

1
Marek 2 Rep.

Dlaczego warto kupować ubezpieczenie NNW?

Dariusz Drobny (www.polisanamedal.pl) odpowiedział

Najlepsza odpowiedź

5

Kontakt
www.fenixnrb.pl 504 Rep.

Bardzo często padają pytania o NNW:

  • czy warto kupować to ubezpieczenie
  • dlaczego jest tak tanie
  • czego się po nim spodziewać
  • czy otrzymam wypłatę z 2 polis (NW komunikacyjnego i NW z polisy życiowej).

Wprawdzie to jest parę złotych ale może nie warto się dublować?

Ubezpieczenie NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oferowane przy zakupie ubezpieczenia samochodu to ryzyko przypisane do działu ubezpieczeń osobowych. Ochroną obejmuje to, co najcenniejsze zdrowie i życie. Od pozostałych ubezpieczeń komunikacyjnych odróżnia je przede wszystkim przedmiot ochrony – osoba. Do ubezpieczeń osobowych można zaliczyć polisy indywidualne takie jak NNW indywidualne, NNW sportowców, czy ubezpieczenia na życie, ale również i grupowe jak np. szkolne czy grupowe polisy w
zakładach pracy.

Charakterystyczną cechą polis osobowych jest to, że dopuszcza się zgodnie z polskim prawem ubezpieczeniowym tzw. kumulację wypłaty świadczeń. Oznacza to, że w przeciwieństwie do polis majątkowych możemy otrzymać tyle świadczeń ile tylko posiadamy polis. Tu dochodzimy do momentu, gdy w swojej nieświadomości klienci korzystają z często nie wielkich wypłat w ramach NNW komunikacyjnego zapominając lub nie wiedząc o tym, że mogą otrzymać również dodatkowo wypłatę z innych polis jak np. polisa zakupiona w pracy, ubezpieczenie na życie (jeśli oczywiście posiada taką klauzulę jak NNW) czy tez NW wykupione przy ubezpieczeniu mieszkaniu lub nawet w banku.
Świadczenie jest należne również niezależnie od wypłaty z ZUS.

Użyłem tu również wyrażenia świadczenie. Wbrew ogólnie przyjętej nomenklaturze, wypłata z ubezpieczeń osobowych jest wypłatą świadczenia dla poszkodowanego lub tez jego rodziny a nie wypłatą odszkodowania. Odszkodowania są wypłacane za szkody rzeczowe natomiast świadczenia dotyczą szkód osobowych.

Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jak już pisałem wcześniej jest coś co mamy najcenniejszego, czyli zdrowie i życie a dokładnie następstwa nieszczęśliwych wypadków lub śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Za nieszczęśliwy wypadek zgodnie z literą prawa nazywamy

każde działające z zewnątrz w sposób nagły na ciało ubezpieczonego zdarzenie, w którego bezpośrednim następstwie ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł.

Definicja nieszczęśliwego wypadku

Piśmiennictwo w omawianym zakresie wyodrębnia cztery zasadnicze cechy nieszczęśliwego wypadku.

W świetle tych poglądów nauki są nimi zdarzenia:

• wywołane siłami zewnętrznymi tzn. takimi, które swoje źródło mają poza organizmem ludzkim;

• występujące w sposób nagły, natychmiastowy i nieprzewidywalny;

• występujące wbrew woli poszkodowanego;

• powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego lub jego śmierć.

Reasumując, aby świadczenie mogło zostać wypłacone muszą być spełnione powyższe przesłanki, ale i również fakt, iż uszczerbek jest stały. Uszkodzenie ciała musi pozostać nie odwracalne. Możecie zadać pytanie, no tak skoro w wyniku wypadku złamałem np. rękę, która się zrośnie i wszystko będzie dobrze to czy w takiej sytuacji należy się świadczenie? Tak, ponieważ nawet uszkodzenie ciała w postaci złamania ręki po zrośnięciu się kości pozostawia po sobie trwały uszczerbek w postaci nie pełnego powrotu do funkcji ręki czy też bóle spowodowane uszczerbkiem.

Podobnie zostało zdefiniowane pojęcie pojazdu, w którym mogą podróżować osoby objęte ochroną. Ochrona obejmuje nie tylko szkody osób poruszających się wewnątrz pojazdu ale również BEZPOŚREDNIO związane z użytkowaniem pojazdu jak np. wsiadanie, wysiadanie czy załadunek lub obsługa bezpośrednia samochodu jak np. tankowanie. Ochrona obejmuje również, szkody wynikłe z np. BEZPOŚREDNIEJ obsługi przyczepy w danym momencie zespolonej z pojazdem. Ochrona obejmuje również, pobyt w pojeździe podczas postoju, naprawy w trasie, w trakcie postoju w garażu czy nawet pożaru pojazdu. Podkreślam BEZPOŚREDNIO, ponieważ jest to bardzo ważny warunek wypłaty.

Wiemy już co i jak. Ale kto jest objęty ubezpieczeniem? I tu również mamy różne formy ofert. Niektóre towarzystwa oferują, (choć jest to rzadkość) ochronę wyłącznie dla kierowcy, ale większość ofert obejmuje wszystkie osoby przebywające w pojeździe. Pamiętajmy jednak, że nie więcej osób niż zarejestrowany jest pojazd. Niezależnie czy pojazdem porusza się właściciel z rodziną, osoba która pożyczyła samochód czy również (i tu dochodzimy do absurdu, który na szczęście został już prawnie uregulowany) złodziej ze swoim wspólnikiem. Na szczęście w tej ostatniej sytuacji wypłata świadczenia stanie się nie możliwa gdyż obecność złodzieja w pojeździe była efektem przestępstwa a to już wyklucza wypłatę świadczenia, ale o wyłączeniach za chwilę.

Zakres terytorialny

Oferty pod tym względem są zróżnicowane, jednak najczęściej ochrona obejmuje szkody na terytorium Europy z założeniem, że nie dotyczy krajów objętych działaniami wojennymi.

Wyłączenia

We wszystkich polisach niezależnie od ich rodzaju wyznacznikiem zakresu są OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. To właśnie w nich odnajdziemy zasady wypłaty, ale również i wyłączenia. O niektórych wyłączeniach pisałem już wcześniej jednak nie o wszystkich.

Standardowo wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są szkody będące następstwem:

• jazd wyścigowych, konkursowych, samochodowych pokazów kaskaderskich oraz treningów do nich;

• prowadzenia pojazdu przez kierowcę bez ważnego, wymaganego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem;

• użycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych a także podobnie działających leków; niektóre z warunków precyzują zakres stosowania tego wyłączenia w odniesieniu do samego kierowcy modyfikując jednocześnie te zasady w stosunku do pasażerów w ten sposób, że ochrona ubezpieczeniowa jest wobec nich wyłączona, gdy stan nietrzeźwości, zażycie narkotyków lub innych wymienionych substancji miał wpływ na zaistnienie wypadku lub świadomie podjęli oni jazdę z kierowcą znajdującym się w takim stanie.

• udziału w bójkach oraz popełnienia lub usiłowania popełnienia przez ubezpieczonego przestępstwa lub samobójstwa;

• działań wojennych, stanu wyjątkowego oraz udziału ubezpieczonego w strajkach, zamieszkach, akcjach protestacyjnych, blokadach dróg, rozruchach, aktach terroryzmu lub sabotażu.

Wypłata świadczenia

Bez jakiegokolwiek znaczenia jest tutaj czy istnieje wina po stronie kogokolwiek, jak również nieistotna pozostaje kwestia powstania i wielkości (rozmiaru) szkody. Zasadą jest, oczywiście z zastrzeżeniem przypadków wyłączeń ochrony, wypłata świadczenia w razie zajścia określonego umową wypadku bez badania winy, przyczynienia i innych czynników, które podlegają szczegółowemu badaniu przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Wysokość świadczenia oraz sposób wypłaty

Klient zawierając ubezpieczenie albo wybiera dowolną sumę ubezpieczenia albo wybiera spośród możliwych opcji. Sumy w różnych ofertach bywają na prawdę różne od 5000 do nawet 50 000 czy 100 000 zł. Oczywiście suma ma bezpośredni wpływ na składkę ale najważniejsze jest to, że będzie miała również wpływ na wysokość świadczenia. Wypłaty są iloczynem sumy ubezpieczenia oraz procentu określonego przez lekarza orzecznika. Jednym słowem im wyższa suma tym wyższa składka ale również i wyższa wypłata.
Bardzo duże znaczenie ma jednak wypłata w przypadku zgonu w związku z wypadkiem podlegającemu wypłacie świadczenia gdyż stanowi ona najczęściej 100% sumy ubezpieczenia co a patrząc przez pryzmat wypłat z innych polis osobowych nie jest już takie oczywiste.

Różne towarzystwa odmiennie podchodzą do sprawy określania procentu uszczerbku na zdrowiu. Najczęściej spotykaną niegdyś praktyką była komisja lekarska, natomiast aktualnie w przypadku prostych uszczerbków lekarz orzecznik określa zaocznie procent uszczerbku na podstawie bądź OWU lub też w oparciu o ustawę o uszczerbku na zdrowiu. Proszę jednak pamiętać, że jeśli nie zgadzamy się z wysokością wypłaty świadczenia zawsze mamy prawo do odwołania zachowując ustawowy termin 30 dni o otrzymania decyzji.

Osobą uprawnioną do wypłaty świadczenia niezalezienie od tego kto zawarł ubezpieczenie jest poszkodowany a w przypadku zdarzenia ze skutkiem śmiertelnym wypłata jest zgodna z kodeksem cywilnym. Charakterystycznym dla tej polisy jest to,że ze względu na charakter polisy tj. grupowy bezimienny, nie ma możliwości wskazania osoby która ma otrzymać świadczenie w takim przypadku.

Zapraszam już niebawem do lektury następnego odcinka kompleksowo o OC czyli wszystkie zagadnienia które nurtują Państwa w sprawie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych.

www.fenixnrb.pl wybrał odpowiedź
1

Kontakt
Dariusz Drobny (www.polisanamedal.pl) 219 Rep.

Zgadzam się z opinią kolegi który przedstawił temat bardzo obszernie.

Ubezpieczenie NNW chroni nas od wszystkich sytuacji których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, więc każdy powinien posiadać takie ubezpieczenie, nieważne w jakiej firmie.

Dariusz Drobny (www.polisanamedal.pl) odpowiedział
×

Zaloguj się

Statystyki pytania

  • Aktywne
  • Wyświetlenia3914 razy
  • Odpowiedzi2 odpowiedzi
  • Obserwatorzy1 obserwujący